Privacybeleid

Geachte gebruiker,

SOLO ITALIA S.r.l., as Data Controller, recognises the importance of maintaining confidentiality, integrity and availability of the personal data and, pursuant to Art. 13 of EU Regulation 2016/679, describes in this page the methods of processing the personal data of users that consult this website – https://solo-italia.com/ – in full respect of the European privacy regulations in effect.

This information does not regard other sites, pages or online services accessible via any hyperlinks published within the Site but referring to resources external to the SOLO ITALIA domain.

 1. CONTACTGEGEVENS

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is SOLO ITALIA S.r.l. a Socio Unico, gevestigd op Via F.lli Cervi, 41 – Post Code 20002 te Ossona (MI), e-mail info@solo-italia.com, Certified e-mail (PEC): solo-italia@solo-italia.postecar.it

 1. TYPE VERWERKTE GEGEVENS

Navigatiegegevens

De informatiesystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te exploiteren, verwerven tijdens het normale verloop van hun werkzaamheden enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van computers en terminals die door gebruikers worden gebruikt, adressen in URI/URL-formaat (Uniform Resource Identifier/Locator) van aangevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als respons is verkregen, de numerieke code die de status van de respons van de server aangeeft (succes, fout, enz.) en andere parameters die verband houden met het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

Gegevens verstrekt door de gebruiker

De Data Controller verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die rechtstreeks en vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt via de website onder de rubriek “Contacten” en “Werken bij ons”. Deze communicatiemethode omvat het invullen van een formulier voor het verzamelen van persoonlijke gegevens.

Het vrijwillig versturen van berichten naar de bedrijfscontactadressen, evenals privéberichten die door gebruikers worden verstuurd naar de profielen/pagina’s van de onderneming op social media (waar deze mogelijkheid bestaat), en het invullen van de formulieren die door de website worden voorgesteld en het versturen van CV’s, Foto’s en Videopresentaties (“Contact” en “Werken bij ons” formulieren), brengt het verkrijgen van de contactgegevens van de afzender, die nodig zijn om te reageren op verzoeken, met zich mee naast alle andere persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de communicatie en documenten die kunnen worden geüpload in het sollicitatieproces.

Omleiden naar externe websites

De website bevat directe links naar websites, zoals https://www.yesmilano.it/ en naar het Linkedin-profiel van het bedrijf.

Voor meer informatie over het doel, het type en de manier van verzamelen, verwerken, gebruiken en opslaan van persoonlijke gegevens door deze websites, en over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, dient u het privacy beleid van de individuele websites raadplegen.

 1. DOEL EN RECHTSMATIGE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene op grond van art. 6 par. 1 lett. b) en f) van EU-verordening 2016/679, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de precontractuele maatregelen of de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, alsmede voor de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, voor de volgende doeleinden:

 1. om gebruikers in staat te stellen rechtstreeks contact op te nemen met SOLO ITALIA S.r.l. en informatie te verkrijgen over de aangeboden producten/diensten;
 2. om gebruikers in staat te stellen hun sollicitaties rechtstreeks naar SOLO ITALIA S.r.l. te sturen, op basis van het Candidates Disclosure;
 3. om de werking van de via de website aangeboden diensten te controleren en te optimaliseren;
 4. om systeemlogs te verzamelen, d.w.z. bestanden die interacties registreren, voor behoeften in verband met de werking en het onderhoud van de website;
 5. om de gegevens te gebruiken in juridische procedures of in de voorbereidende stadia van dergelijke procedures om misbruik bij het gebruik van de website of verwante diensten door de gebruiker tegen te gaan.

Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt, alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, op grond van Art. 6 par. 1 letter a) van EU-verordening 2016/679 voor de volgende doeleinden:

 1. om statistische gegevens te verkrijgen over de bezoeken van gebruikers aan de website (bijv. geraadpleegde pagina’s, aantal bezoekers per tijdsperiode of per dag, monitoring van de video(s) die op de pagina’s is ingebed);
 2. om gebruiker gerelateerde informatie op te slaan (bijv. voorkeursvolume of -kwaliteit van aanwezige video-inhoud, taal, landcode) die het gedrag of uiterlijk van de website beïnvloedt. Dit gebeurt door het gebruik van voorkeurscookies op de website;
 3. om de eigenaar(s) van de website te helpen begrijpen hoe bezoekers met de website omgaan door anoniem informatie te verzamelen en door te geven.

Raadpleeg het Cookiebeleid voor meer informatie over de verwerkingsmethoden waarvoor toestemming is vereist en de genomen voorzorgsmaatregelen.

 1. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De door de bezoeker verstrekte gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te verwezenlijken.

Specifiek: contactgegevens die via het “Contactformulier” zijn verkregen, worden verwerkt gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om aan de verzoeken van gebruikers te voldoen.

De cv’s die via het formulier “Werken bij ons” worden verzonden, worden opgeslagen volgens de voorwaarden die zijn vastgesteld door de ‘Candidates Disclosure‘. Met betrekking tot de duur van de cookieopslag verwijzen wij u naar de informatie in het Cookiebeleid voor meer informatie over de verwerkingsmethoden waarvoor toestemming is vereist en de gehanteerde waarborgen.

Indien de belanghebbende, om welke reden dan ook, van mening is dat het doel van de verwerking is uitgeput, moeten zij SOLO ITALIA hiervan schriftelijk in kennis stellen, die zal overgaan tot de onmiddellijke verwijdering van de informatie, indien niet in strijd met de wet.

 1. BRONNEN

De gegevens die worden verwerkt, kunnen worden verkregen via de website van SOLO ITALIA S.r.l.

 1. ONTVANGERS

Persoonsgegevens worden niet “openbaar gemaakt”, d.w.z. ze worden niet bekend gemaakt aan niet nader gespecificeerde partijen; in plaats daarvan worden dergelijke gegevens “meegedeeld”, d.w.z. ze worden bekend gemaakt aan een of meer nader gespecificeerde partijen, zoals hieronder beschreven. In het bijzonder kunnen ze beschikbaar worden gesteld aan:

 • werknemers en medewerkers van de gegevensverwerker, in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers en/of systeembeheerders;
 • derde bedrijven zoals: host van de website, bedrijven belast met het beheer van sociale kanalen, IT-bedrijven belast met het onderhoud van het IT-systeem, bedrijven belast met de marketingactiviteiten van het Bedrijf in hun hoedanigheid van externe gegevensverwerkers.
 1. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAR ANDERE LANDEN

Het beheer en de opslag van persoonsgegevens vinden plaats op servers binnen de Europese Unie van de gegevensverwerker en/of derde bedrijven die zijn aangesteld als gegevensverwerkers. De gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie. In ieder geval heeft de verantwoordelijke voor de verwerking het recht om, indien nodig, de locatie van de servers in Italië en/of de Europese Unie en/of niet-EU-landen te verplaatsen. In dit geval verzekert de verantwoordelijke voor de verwerking dat de overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Unie zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen door, indien nodig, overeenkomsten aan te gaan die een adequaat beschermingsniveau garanderen en/of door de door de Europese Commissie beoogde modelcontractbepalingen aan te nemen.

 1. AARD VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING EN GEVOLGEN VAN EEN WEIGERING OM TE ANTWOORDEN 

Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk om de in punt 3, onder a) tot en met e), van deze Privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Elke weigering om te antwoorden, op het moment dat de informatie wordt verzameld, kan ertoe leiden dat het voor de verantwoordelijke voor de verwerking objectief onmogelijk is om de doeleinden te vervullen die in het voornoemde punt zijn aangegeven.

Met betrekking tot de formulieren “Contact opnemen” en “Bij ons werken” moeten gebruikers die informatie over de aangeboden diensten willen ontvangen, een contactverzoek willen indienen of willen solliciteren naar openstaande functies, alle velden invullen die als verplicht zijn aangegeven in het relevante formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens in de rubriek.  Aan de andere kant is het doel op grond van punt 3, letters f) – h) anders; de overdracht vindt namelijk alleen plaats met voorafgaande toestemming, en het ontbreken van deze toestemming heeft geen enkele invloed op de navigatie op de website of het gebruik van de aangeboden diensten.

 1. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Binnen de grenzen van de wettelijke toepassing heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bij SOLO ITALIA S.r.l. te verzoeken om toegang tot zijn persoonsgegevens, wijziging of verwijdering daarvan, of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, om de verwerking ervan te beperken en om zijn persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door een computer leesbaar formaat, en om verleende toestemming in te trekken (artikel 15 en volgende van EU-Verordening 216/679).

Het verzoek van de betrokkene om zijn rechten uit te oefenen zal binnen 30 dagen worden bevestigd, met de mogelijkheid van een verlenging met nog eens 30 dagen, in overeenstemming met de wet. Als de verwerking plaatsvindt in strijd met de voornoemde verordening en aanverwante nationale bepalingen, heeft de betrokkene ook het recht om een klacht in te dienen om passende gerechtelijke stappen te ondernemen.

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de betrokkene zich wenden tot de contactpersonen vermeld in punt 1 van dit privacy beleid.